Ta strona www używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy dostosować stronę do twoich potrzeb.
W każdej chwili masz możliwość zablokowania plików cookies w swojej przeglądarce. Dowiedz się jak to zrobić OK. Rozumiem
Kupieckie Domy Towarowe KDT
Strefa kupca

Rozliczenie roczne 2009 część 1

Jak wiadomo termin do złożenia przez osoby fizyczne zeznania podatkowego za rok 2009 upływa dnia 30 kwietnia 2010 roku. Złożyć zeznanie można jednak na kilka sposobów. Pierwszym i cały czas najbardziej popularnym jest złożenie go osobiście we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Aby złożyć zeznanie w tej formie należy mieć ze sobą papierową wersję zeznania podatkowego wraz z kopią. Oryginał składamy w kancelarii urzędu skarbowego, a na kopii zeznania urzędnik powinien przystawić pieczątkę – będzie to dla podatnika potwierdzeniem złożenia zeznania.


Można również złożyć PIT za pośrednictwem poczty. Termin do złożenia zeznania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Niestety status operatora publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej posiada wyłącznie Poczta Polska S.A., tak więc aby mieć pewność iż zeznanie zostało złożone z zachowaniem termin – należałoby korzystać z pośrednictwa tegoż operatora. Tylko w takim wypadku dniem złożenia zeznania będzie dzień nadania przesyłki.

Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest możliwość złożenia zeznania drogą elektroniczną. W roku ubiegłym (tj. w rozliczeniu za rok 2008) przez internet można było składać tylko PIT-37. W rozliczeniu za rok 2009 w ten sposób można również składać PIT-36, 36L, 38, i 39. Interaktywny formularz, za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznania roczne, dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Na stronie tej ( HYPERLINK "http://www.e-deklaracje.gov.pl" www.e-deklaracje.gov.pl) podatnik znajdzie również instrukcje wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania oraz ich wysyłania bez użycia kwalifikowanego podpisu. Podpis kwalifikowany zastąpi w tym przypadku podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika, takich jak: nazwisko, imię, data urodzenia, NIP i PESEL oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu podatnika złożonym za 2008 r.

Bardzo istotnym faktem jest to, iż możliwość rozliczenia przez Internet mają również osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem. W tym przypadku małżonek podatnika składającego zeznanie musi upoważnić go do złożenia zeznania w jego imieniu. Pełnomocnictwo przesyła się w formie papierowej na druku UPL-1 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (do urzędu, w którym podatnik ma obowiązek składać dokumenty rejestracyjne). Pełnomocnictwa tego można udzielić bezterminowo – tak więc nie trzeba będzie wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Będzie ono skuteczne aż do odwołania (druk odwołania OPL-1).

Termin do złożenia zeznania drogą elektroniczną jest taki sam jak w pozostałych wypadkach – jest to 30 kwietnia. Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik systemu otrzyma po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zeznania. Ministerstwo Finansów przestrzega jednak, że złożenie zeznania przez Internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania ww. poświadczenia na czas. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania lub rozliczenia. Wówczas zeznanie nie zostanie złożone w terminie.

Konsekwencje złożenia zeznania podatkowego po terminie mogą niestety być dla podatnika bardzo dotkliwe. Jest to czyn karany grzywną zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym (art. 56 § 4). Wysokość grzywny waha się od jeden dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, które w 2010 roku wynosi 1 317 zł. Tak więc najniższa wysokość grzywny to 131,70 zł – najwyższa to 26 340,00 zł. Przy ustalaniu wysokości grzywny każdorazowo bierze się jednak pod uwagę sytuację życiową sprawcy (miedzy innymi jego dochody oraz możliwości zarobkowania). Aby jednak uspokoić czytelników należy dodać, iż w praktyce grzywny wymierzane są rzadko, a większość spraw o wykroczenia skarbowe rozstrzyga się w postępowaniu mandatowym. Wysokość mandatu nie może przekroczyć obecnie dwukrotności najniższego wynagrodzenia (czyli 2 634,00 zł). Sprawca musi również przyjąć mandat, oraz jego wina nie może budzić wątpliwości.

Sposób wyboru zeznania:

Obecnie podatnicy mogą składać zeznanie na pięciu rodzajach druków. Prześledźmy pokrótce jakie rodzaje dochodów rozlicza się na poszczególnych drukach.

1. Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy mają obowiązek składania zeznania według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009, w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku (art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), oraz którzy przede wszystkim:

1) prowadzili:

- pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

- działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

2) uzyskali przychody:

- z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym

charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

- ze źródeł przychodów położonych za granicą,

- z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,

3) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

4) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,

5) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i uzyskiwali dochody opodatkowane podatkiem liniowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku ( czyli na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

3. Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy mają obowiązek składania zeznania według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009, w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku (art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), i którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,

- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

- stypendiów,

- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),

- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,

- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, powyższe warunki dotyczą obojga małżonków. Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

4. Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

1) odpłatnego zbycia:

- papierów wartościowych,

- pożyczonych papierów wartościowych ,

- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;

2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

5. Formularz PIT-39 jest drukiem który został wprowadzony po raz pierwszy do rozliczenia roku 2009. Jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami uzyskania przychodu (którymi są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania).

Zapłata podatku

Należy wspomnieć również iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje wyłącznie w formie polecenia przelewu (zgodnie z art. 61 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższa zasada nie dotyczy mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Oni mogą płacić podatki gotówką. Chodzi tutaj o przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy (art. 107 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Pytania i odpowiedzi:

*Złożyłem już w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 za rok 2009 w którym wykazałem nadpłatę podatku dochodowego do zwrotu na mój rachunek bankowy. Kwota wpłynęła na tenże rachunek dnia 22 marca 2010. Czy po tej dacie nadal muszę przechowywać rozliczenie podatkowe oraz związane z nim dokumenty?

Niestety tak. Fakt iż urząd skarbowy nie miał zastrzeżeń do zeznania i zwrócił wykazaną w nim nadpłatę, nie oznacza, że w tym zakresie nie może być przeprowadzona kontrola lub postępowanie podatkowe. Na etapie wstępnym zostały przeprowadzone dopiero tzw. czynności sprawdzające. Dlatego też należy nadal przechowywać dokumenty związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, np. potwierdzających prawo do ulg, z których się skorzystało. Przechowuje się je aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jako że przedawnia się ono po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – tak długo należy przechowywać dokumentację. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r. należy uregulować do 30 kwietnia 2010 r. Przedawni się zatem z upływem 2015 r. Dokumenty związane z rozliczeniem podatku dochodowego za ubiegły rok trzeba więc trzymać przynajmniej do końca 2015 r.

*W lutym 2010 złożyłam zeznanie PIT-36L w urzędzie skarbowym, z którego wynikała kwota podatku dochodowego do dopłaty w kwocie kilku tysięcy złotych. Czy mogę złożyć zeznanie w lutym a kwotę podatku zapłacić dopiero pod koniec kwietnia 2010 roku?

Tak. Jak bowiem wskazuje art. 45 ust. 4 ustawy, podatek taki podatnicy są obowiązani zapłacić w terminie określonym dla złożenia zeznania rocznego, tj. 30 kwietnia następnego roku podatkowego (czyli w przypadku zeznań za rok 2009 do 30 kwietnia 2010 r.).

Tym samym wcześniejsze złożenie zeznania rocznego, z którego wychodzi „podatek do zapłaty” nie obliguje podatnika do jego uregulowania w tym samym dniu. Podatek można wpłacić na konto urzędu skarbowego później. Ważne jest jedynie to, aby z obydwiema czynnościami (czyli złożenie zeznania oraz zapłata podatku) zdążyć przed upływem terminu określonego w ustawie.

*Jestem zameldowany w Radomiu na pobyt stały jednak w marcu 2009 roku podjąłem pracę w Warszawie i tam się też przeprowadziłem i mieszkam do dzisiaj. Czy zeznanie roczne złożyć w urzędzie skarbowym radomskim czy warszawskim?

Powinien Pan rozliczyć się w urzędzie skarbowym warszawskim.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają swoje zeznanie roczne w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania podatnika. Uregulowanie to zostało zawarte w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że urzędem skarbowym w którym należy złożyć zeznanie roczne z uzyskanych dochodów, jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli podatnik w trakcie roku przeprowadzał się kilka razy, a co za tym idzie zmieniał mu się właściwy urząd skarbowy – zeznanie złoży w tym, który był dla niego właściwy na ostatni dzień roku podatkowego, za który dokonuje rozliczenia, nawet wówczas, gdy z dniem 01 stycznia następnego roku podatkowego ponownie się przeprowadził.

Tak, chcę otrzymywać maile z bieżącymi informacjami!

strony internetowe warszawa